Accesibilidade

Audioguías con audiodescrición no Museo Reina Sofía
Audioguías con audiodescrición no Museo Reina Sofía

O Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, no seu compromiso ca accesibilidade universal, traballa na continua mellora dos seus servizos ao visitante e no desenvolvemento dunha programación educativa que, fundamentada no principio de deseño para todos, ofreza unha atención de calidade a públicos diversos.

Contacto accesibilidade
accesibilidad@museoreinasofia.es
Tel : 91 774 1000 Ext. 289996

Accesibilidade física

Un acceso ao Museo libre de barreiras arquitectónicas e a posibilidade de circular polos diferentes espazos sen incomodidades nin obstáculos son condicións indispensables para lograr a plena accesibilidade. A práctica totalidade das zonas abertas ao público permiten o acceso con cadeiras de rodas, e continúase traballando na súa mellora. Toda unha serie de servizos como ramplas, aseos adaptados, asentos ou gardarroupa facilitan o percorrido polo Museo.

Acceso ao Museo

Edificio Sabatini

A entrada ao Museo polo Edificio Sabatini é accesible para cadeiras de rodas. Para evitar chanzos, débese acceder á Praza de Juan Goytosolo dende a rúa Santa Isabel ou bordeala, deixando o edificio do Museo á esquerda. Ver mapa.

Edificio Nouvel

O acceso polo Edificio Nouvel é completamente accesible. Recoméndase a entrada máis próxima á Praza do Emperador Carlos V por ter unha rampla de menor pendente. Ver mapa.

Palacio de Cristal e Palacio de Velázquez

O acceso ao Palacio de Cristal realízase mediante unha rampla de varios tramos. Para acceder ao Palacio de Velázquez é preciso utilizar unha plataforma elevadora. Solicite a súa activación ao persoal de seguridade pulsando o botón. Ver mapa.

Aparcadoiro

Os grupos que acudan en vehículos adaptados poden aparcar gratuitamente na zona de descarga do Museo, con acceso pola rúa Argumosa, esquina coa rúa Hospital. Para evitar inconvenientes, requírese solicitar este servizo con antelación.

Circulación nos espazos do Museo

Préstamo de cadeiras de rodas

Deben solicitarse nos Puntos de información dos edificios Sabatini ou Nouvel. A petición rexistrarase e anotaranse os datos persoais do solicitante incluíndo DNI, pasaporte ou similar.

Portas

As portas que dan acceso ás diferentes áreas do Museo ofrecen ocos de paso de anchura axeitada. Na súa maioría son abatibles, o que provoca que invadan puntualmente os espazos de circulación. O sistema de accionamento adoita ser un tirador. Téñaxe en conta que algunhas das portas poden resultar excesivamente pesadas.

Ramplas

A maioría dos desniveis existentes nas salas de exposición dispoñen de ramplas, aínda que estas carecen de varandas de protección lateral e de áreas de embarque amplas. A Sala de protocolo do Edificio Sabatini e a Sala bóvedas non son accesibles para cadeiras de rodas.

Ascensores

Existen dúas torres de ascensores no Edificio Sabatini, situadas a esquerda e dereita do acceso principal, que comunican as plantas 1, 2, 3 e 4. Os ascensores do Edificio Nouvel comunican as plantas 0, 1, 2 e 3, pero a súa capacidade é máis limitada, permitindo o acceso preferente dunha única cadeira de rodas por ascensor.

Asentos

Existen bancos no xardín e a zona do claustro das plantas 1,2 e 3 do Edificio Sabatini, as terrazas do Edificio Nouvel e nalgunhas salas de exposición.

Mostradores

Os diferentes mostradores repartidos polo Museo teñen en xeral unha altura de entre 1,00 e 1,10 m. Os mostradores non dispoñen de zonas adaptadas que permitan a aproximación de persoas en cadeira de rodas ou de baixa estatura.

Aseos adaptados

Os aseos adaptados sitúanse en diferentes zonas:

Edificio Sabatini, planta 1, Galería principal
Edificio Sabatini, planta 4, xunto ás Salas 403 y 407
Edificio Nouvel, entreplanta (entre planta 0 y planta 1)
Edificio Nouvel, planta 0, Restaurante-Cafetaría

Algúns deles están dotados de cambiadores de bebés.

Auditorio Edificio Sabatini

Accédese mediante ramplas de pendente axeitada. As persoas en cadeira de rodas hanse de situar nos corredores laterais ou fronte á primeira fila de butacas. Non é posible subir ao escenario sen axuda.

Auditorio 200 (Edificio Nouvel)

Os usuarios de cadeiras de rodas acceden dende o vestíbulo por medio dun ascensor de uso restrinxido para situarse detrás da última fila de butacas. O auditorio dispón dunha cabina de aseos adaptada. Os usuarios de cadeira de rodas poden subir ao escenario por un itinerario alternativo accesible.

Auditorio 400 (Edificio Nouvel)

Os usuarios de cadeiras de rodas acceden dende o vestíbulo sen desniveis e teñen dúas áreas reservadas nas filas centrais do Auditorio. Existen dúas cabinas de aseos adaptadas, unha para mulleres e a outra para homes. Os usuarios de cadeiras de rodas poden subir ao escenario por un itinerario alternativo accesible.

Terrazas

O Museo pon a disposición do visitante diferentes espazos onde descansar e conversar.

Biblioteca e Centro de documentación

Para utilizar os ascensores, requírese dirixirse ao persoal do Museo. Se algún material non está ao alcance, débese solicitar axuda ao persoal encargado.
Máis información da biblioteca

Libraría La Central

Para utilizar os ascensores, requírese dirixirse ao persoal do Museo ou da libraría.

Tienda La Central

Situada no acceso do Edificio Sabatini. Para utilizar o acceso mediante rampla, requírese dirixirse ao persoal do Museo.

Cafetaría-Restaurante

A cafetaría e restaurante situados no Edificio Nouvel son accesibles para usuarios de cadeiras de rodas a través de portas de apertura automática. O espazo de circulación entre as mesas é adecuado. Tamén conta con dúas cabinas de aseo adaptadas integradas nos aseos de mulleres e homes. A barra non está adaptada para usuarios de cadeiras de rodas.

Accesibilidade visual

As medidas de accesibilidade para persoas cegas ou con deficiencia visual oriéntanse cara a unha transmisión eficaz da información, facilitar os desprazamentos e permitir o gozo estético, tanto de forma autónoma coma en compañía de educadores do Museo, os cales orientan, apoian e personalizan as visitas. A combinación entre información verbal, acceso táctil e son é unha das claves destes programas, realizados co apoio da ONCE.

Visitas para persoas cegas

O Museo ofrece ás persoas cegas ou con baixa visión a posibilidade de realizar itinerarios táctiles e visitas descritivas sobre varias obras da Colección.

Portas

O contraste entre portas e paramentos é escaso nalgunhas áreas do Museo. As portas de vidro están sinalizadas con logos ou puntos brancos, aínda que ocasionalmente o contraste pode ser insuficiente ou poden producirse reflexos. As portas son na súa maioría abatibles, invadindo puntualmente os espazos de circulación.

cans guía

Admítense cans guía e cans de asistencia previa presentación da documentación pertinente.

Audioguías con audiodescrición

Colaboran

  logotipo de la Fundación ONCE logotipo de la ONCE

Accesibilidade auditiva

A través da Lingua de Signos Española (LSE) e da utilización de sistemas de axuda á audición, como é o caso do bucle de indución magnética, toda a comunidade xorda ten a posibilidade de visitar, participar e desfrutar do Museo. Independentemente do sistema que utilice cada persoa xorda ou con perda auditiva é posible visitar o Museo tanto de forma autónoma como en grupos organizados, así como desfrutar de toda a programación de actividades públicas que se realizan.

Visitas para persoas xordas

Cóntase con lazos persoais de indución magnética para a amplificación acústica.

Signoguía

Servizo de Intérpretes en Lengua de Signos Española (LSE)

Dirixido ás persoas xordas que desexen participar en calquera das actividades do Museo, como cursos, talleres ou visitas guiadas.

Servizo gratuíto. É necesario solicitar o servizo ao inscribirse, con polo menos 15 días de antelación.

Bucle magnético

Os mostradores de Información e de portelos dos Edificios Sabatini e Nouvel, así como o mostrador de audioguías do Edificio Sabatini (no que se distribúen as signoguías, os lazos persoais de indución e os sistemas de radioguías) están dotados dun sistema permanente de amplificación de son mediante bucle de indución magnética para usuarios de audiófonos coa posición «T» (telebobina). Estes mostradores están sinalizados coa súa icona identificativa.

Lazos persoais

O Museo pon a disposición das persoas hipoacústicas ou con perda auditiva un servizo gratuíto de préstamo de lazos persoais de indución magnética que permite utilizar con normalidade os servizos que ofrece o Museo.

Audioguías
Ao facer uso do servizo de audioguías pódese solicitar sen custe adicional un lazo de indución co equipo.

Prezo: xeral 4,50 € / estudantes 3,50 €

Visitas polas salas de exposición
Os lazos persoais de indución están á súa disposición para calquera visita comentada. Solicítao no mostrador de Audioguías do Estado Sabatini.

Actos en Auditorios (Edificio Nouvel, Auditorio 200 e 400 e Edificio Sabatini, Auditorio)
Solicitude do receptor e o lazo persoal de indución ao persoal de atención ao público, xunto ao mostrador correspondentemente sinalizado.

Requírese un documento identificativo como depósito, ata a entrega do equipo á saída do Auditorio

Colabora

imagen del logo Fundación CNSE

Accesibilidade intelectual

O Museo é un espazo de diálogo que debe constituírse en referente de inclusión e de convivencia social. O Museo é tamén un lugar para o desenvolvemento individual, onde se multiplican as oportunidades para a reflexión e para unha educación crítica e en valores, potenciando as capacidades de todas as persoas.

Visitas para persoas con discapacidade intelectual

Cada curso escolar, o Museo propón diversas actividades e talleres dirixidos a grupos de centros ocupacionais e colexios de educación especial.

Aparcadoiro

Os grupos que acudan en vehículos adaptados poden aparcar gratuitamente na zona de descarga do Museo, con acceso pola rúa Argumosa, esquina coa rúa Hospital. É necesario solicitar este servizo con antelación.

Aseos adaptados

Os aseos adaptados sitúanse en diferentes zonas:

Edificio Sabatini
Planta 1, Galería principal
Planta 4, xunto ás Salas 403 y 407
Edificio Nouvel
Entreplanta (entre plantas 0 e 1)
Restaurante-Cafetaría

Algúns deles están dotados de cambiadores de bebés.

Sinalización

A sinalización informativa e de emerxencia está realizada mediante pictogramas internacionalmente homologados. Se algún sinal lle resulta difícil de comprender ou de identificar, pode consultar co persoal de información ou enviar unha suxestión.

ASISTENCIA SANITARIA

Se durante a visita experimenta algunha necesidade sanitaria, dispón dunha caixa de primeiros auxilios situada na galería principal do Edificio Sabatini, planta 1.

PRÉSTAMO DE cadeiras de rodas

Deben solicitarse nos Puntos de información dos edificios Sabatini ou Nouvel. A petición rexistrarase e anotaranse os datos persoais do solicitante incluíndo DNI, pasaporte ou similar.

Servizos

Entrada gratuÍta

As persoas con discapacidade acreditada gozan de gratuidade no acceso ao Museo. No caso de que sexa imprescindible a presenza dun acompañante, tamén estará exento de pagamento. Consultar condicións completas.

Ascensores

Os ascensores, tanto do Edificio Nouvel coma do Edificio Sabatini, teñen numeración visual e están sinalizados en braille e altorrelevo, pero non dispoñen de indicacións sonoras. Os ascensores do Edificio Sabatini teñen maior capacidade que os do Edificio Nouvel. Todos os ascensores son panorámicos, polo que non existe unha alternativa plenamente accesible en caso de vertixes.

Asentos

Existen bancos na zona do claustro das plantas 1, 2 e 3 do Edificio Sabatini e nalgunhas salas de exposición.

GuardarroUpa E consignas

En ambos os dous accesos existe servizo de gardarroupa. O do Edificio Sabatini é accesible mediante rampla. No acceso do Edificio Nouvel existen consignas automáticas reservadas para usuarios de cadeiras de rodas. Para vultos de gran tamaño recoméndase utilizar o gardarroupa situado na praza do Edificio Nouvel, se ben non é accesible para cadeiras de rodas. Máis información.

AparcaDOIRo

Os grupos que acudan en vehículos adaptados poden aparcar gratuitamente na zona de descarga do Museo, con acceso pola rúa Argumosa, esquina coa rúa Hospital. Para evitar inconvenientes, requírese solicitar este servizo con antelación.

ASISTENCIA SANITARIA

Se durante a súa visita existe algunha necesidade sanitaria, a caixa de primeiros auxilios encóntrase situada na galería principal do Edificio Sabatini, planta 1 (ver plano).

Persoal de información

O persoal de Información está preparado para asesorarlle sobre os servizos, os espazos e as actividades que ofrece o Museo. Levan este logotipo de identificación: Información y atención a los públicos

Puntos de información:

Planos de Orientación

En diferentes zonas de tránsito como a conexión entre edificios e as áreas de acceso aos ascensores hai planos xerais de localización. Tamén descargar os planos aquí.